MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

10. klasseskolen i udvikling
Status og strategi
Udarbejdet i samarbejde mellem Skolebestyrelse og medarbejdere i Ungdomsskolen

med udgangspunkt i oplæg fra Ungdomsskoleleder Groa Vinterberg Nissen

Status i Ungdomsskolen

Ungdomsskolens mission er, at både politikere, borgere og det omgivende samfund kender Ungdomsskoledelen, 10. Klasseskolen og Heltidsundervisningen som en samlet, aktiv og værdifuld aktør i det bornholmske samfund.

Herunder følger et kort indblik i status og samt forslag til hvordan vi løfter Ungdomsskolen frem mod 2020.

Tilbud og tværgående temaer
De tre hovedspor under Ungdomsskolen - 10. klasseskolen, Heltidsundervisningen go Ungdomsskoledelen tilbyder øens unge mange forskellige former for understøttende og forberedende undervisning, udviklende og perspektivskabende fritidsaktiviteter, samt temabårne, tværgående projekter.

På 10. klasseskolen tilbydes:
Hovedspor:
EUD10: Afklarende proces mod faglig parathed til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse.
GYM10: Afklarende proces mod faglig parathed til en gymnasial uddannelse efter 10. klasse.
KLASSISK10: Afklarende proces mod faglig parathed til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Temafag:
Medie; arbejder med formidling, kommunikation og kreativitet på forskellige medier.
Musik; med fokus på samspil, lærer man at spille på et instrument eller synge.
Sport og Outdoor; arbejder med at bruge kroppen og udvikle sig både praktisk og teoretisk.
Mennesker og samfund; arbejder med og øve sig i at have tæt kontakt til mennesker. 

Valgfag:
Action10, Håndværk og design, Billedkunst, Madkundskab, Medborgerskab, Fortsættersprog tysk, Fysik/kemi, Engelsk plus, Ekstra dansk, matematik & engelsk mm.

Fremtidens Ungdomsskole i et større perspektiv

Ungdomsskolen vil være en tilflytningsårsag
Bornholm skal være det lokalsamfund, forældre landet over prioriterer at flytte til, fordi folkeskolen og Ungdomsskolens mange fritidstilbud til øens unge er en stærk og attraktiv ramme at lade sine børn vokse op i. Skal vi – som KB udtrykker det – være 42.000 bornholmere, er Ungdomsskolen som støttende faktor for den bornholmske folkeskole - et oplagt sted at sætte ind.

Et par punkter fra KB’s strategi om flere tilflyttere set i et Ungdomsskole-perspektiv:

 • “Bornholm er et attraktivt valg for tilflyttere” – især hvis vi kan tilbyde et trygt, udviklende og alsidigt ungemiljø igennem Ungdomsskolens tilbud til øens unge.
 • “Bornholm fremmer chanceligheden” – især i Ungdomsskolen, hvor der er skole- og fritidstilbud til ALLE øens unge. Uanset hvor udfordrede eller opgivne - videbegærlige eller kreative - de unge er.
 • “Bornholm bruger lokale ressourcer” – dét gør vi allerede i Ungdomsskolen, når det kommer til gode medarbejderressourcer, naturen osv. Men f.eks. på fødevareområdet vil Ungdomsskolen gerne blive mere tydelige i sin lokale profil.

Konkrete tiltag for god trivsel, høj faglighed og en 10. klasseskole for alle

Fælles fokus hele Ungdomsskolen:

 • Høj faglighed – i alt hvad vi foretager os, pædagogisk og fag fagligt. Som autentiske voksne arbejder vi med at finde de unges skjulte talenter og potentialer.
 • Vi ser de unge som hele menneske. Derfor er de unge i centrum i alt det arbejde vi laver. Bandt andet gennem arbejdet med aktive elevråd.
 • Samarbejde med virksomheder – styrkes på 10. klasse med case baseret praksisforløb med virksomheder, i Heltidsundervisningen med praktikker og virksomhedsbesøg, samt i Ungdomsskoledelen med partnerskaber.
 • Overgange til Ungdomsuddannelserne – styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne både ift. forløb, brobygning, overlevering og forberedelse af elevernes kompetencer samt understøtte at eleverne fastholdes i ungdomsuddannelserne.
 • Central rolle i SSP – ved at styrke SSP på øen med repræsentanter alle steder der er stærke, deltagende og agerer samlende.

For 10. klasseskolen betyder det:

På 10. klasseskolen arbejdes der målrettet for at gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse, både fagligt og personligt. Vi arbejder med stærke fællesskaber og motivation for at støtte de unge i deres udvikling. Vi har fokus på at skabe en ny fortælling for og med de unge, så de ser sig selv i et nyt lys med udgangspunkt i deres virkelighed, håb og drømme.

 • Gennem case baserede praksisforløb samarbejder vi med virksomheder, for at skabe en dialektik mellem læring og praksis.
 • Innovation og entreprenørskab skal ind i alle fag gennem ungdomsuddannelse innovativ tværfaglighed, hvor eleverne får et udefra-og-ind perspektiv på aktualiteten af læring.
 • Tæt samarbejde med Campus Bornholm for at støtte eleverne til at tage det rigtige valg for dem og støtte den enkelte i overgangen til

Kommunikation og dialog

Fælles fokus for hele Ungdomsskolen:

 • Passende information til elever og forældre så de føler sig trygge ved at bruge Ungdomsskolen.
 • Åben i forhold til dialog med alle interessenter i forhold til Ungdomsskolens tilbud
 • Profilering af Ungdomsskolens tre enheder gennem presse, sociale medier ol.

For 10. klasseskolen betyder det:

På 10. klasseskolen arbejdes med de unge ud fra en tilgang hvor vi motiverer dem til at tage ansvar for deres egen uddannelse. Derfor er der primært kontakt med forældrene på informations niveau, med mindre der er særlige ting omkring den enkelte elev. Den første kontakt med elever og forældre ligger i perioden fra eleven bliver skrevet ind til eleven starter på 10. klasseskolen. Her afholdes individuelle møder hvor eleven fortæller om sig selv eventuelle udfordringer ol. Her etableres en tryg base mellem skolen og familien, som danner udgangspunkt for det fremtidige samarbejde.

 • Elektroniske platforme som Intra og MinUddannelse.
 • Skole/hjemsamtaler 2 gange om året.
 • Fællesmøder med fagligt indhold eller fælles information og dialog.
 • Møder efter behov omkring den enkelte.
 • Eksterne samarbejdspartnere som Campus Bornholm, Børnepsykiatrien og erhvervslivet.
 • Interne samarbejdspartnere som Skolerne, Center for Børn og Familie, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Sundhed.
 • Pressen inddrages når der er historier med særlige vikler der er interessant for borgerne på Bornholm.

Rammer og vilkår

Fælles fokus for hele Ungdomsskolen:

 • Trods Ungdomsskolens mange forskelligartede aktiviteter fungerer Ungdomsskolen som samlet enhed og udnytter hinandens kompetencer. Der arbejdes på at dette optimeres yderligere.
 • Ungdomsskole bruger de midler der er til rådighed i overensstemmelse med de politiske mål.
 • Et af Ungdomsskolens mål er at støtte op om eleverne i den bornholmske folkeskole. Dette kan kun lade sig gøre hvis midlerne står mål med de ønsker og behov der er.
 • Der er fokus på at skabe mest mulig værdi for borgerne.

Ad 6. Afrunding

Der er i Ungdomsskolen tradition for at visioner følges op af handlinger. Vi bruger de ressourcer vi har til rådighed i overensstemmelse med de politiske mål. Generelt kan vi sige at der er høj trivsel blandt både medarbejdere og elever, høj faglighed og høj inklusion.

Her er et par af de resultater som vi profilerer os på:

 • Høj faglighed: Vi giver 10. klasses elever et løft. Omkring 85 % af de unge gennemfører og går videre på Campus Bornholm.